Publicerad den

Så analyseras ditt grovfoder

Grovfoderanalys - hur går det till?

Hur går det egentligen till när ditt grovfoderprov analyseras för näringsvärden?

Efter att du har tagit ut ditt prov, skickar du det till oss. På labbet registreras provet och laboranten packar upp ditt paket och gör iordning det för att torkas i ett värmeskåp under natten.

Nästa dag mals grovfodret ner till ett fint pulver och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Vi får fram näringsvärden som socker, energi, protein och NDF.

Resultatet får du sedan direkt till din mejl!

→ Se videon nedanför för att se hela processen!

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Vallartskola – Rödklöver

Rödklöver är en mycket vanlig vallart som ger grovfodret extra protein. Här lär vi oss mer om en av Sveriges vanligaste vallgrödor – rödklövern!

Fakta om rödklöver

 • Rödklöver är en flerårig ärtväxt och blommar hela sommaren och långt in på hösten.
 • Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit.
 • Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform och fyra typer brukar urskiljas: amerikansk rödklöver och foderrödklöver som är införda vallväxter, strandrödklöver, samt ängsrödklöver. Ängsrödklövern är den vanliga rödklövern som man ofta ser i betesmarker och vägkanter.
Blooming clover field with a blue background.

Rödklöver som vallgröda

Rödklövern har en djupgående pålrot som ger en hög toktålighet men ökad känslighet för nedtrampning. 

Det finns två sorttyper av rödklöver: Kromosomfördubblade tetraploida (4n) och diploida (2n). De tetraploida sorterna har en något högre ts-skörd men är också svårare att producera frö av. Man får normalt högre pris vid fröodling av tetraploida sorter jämfört med diploida sorter.

Tidiga, medelsena och sena sorter

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter.

 • Tidiga sorter har en tidig blomning, bäst återväxtförmåga men sämre uthållighet.
 • Senare sorter har en senare blomning, en större första skörd, sämre återväxtförmåga men å andra sidan bättre uthållighet.
 • Senare sorter är lämpliga för norra Svealand och Norrland, medan de tidiga sorterna passar för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem. Rödklöver samlar mycket kväve och är en bra förfrukt till spannmål.

Klövertrötthet

Uttrycket “klövertrötthet” innebär att lantbrukaren har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Oftast är rotröta den främsta anledningen till att rödklövern försvinner.

En sund växtföljd och tidigare avslagning på hösten är två sätt att motverka rotröta. Då har plantan fortfarande tillräckligt med inlagrade kolhydrater inför vintern.

Rödklöver_COLOURBOX_14574509

Rödklöver som mellangröda

Som mellangröda är rödklöver kvävefixerande (2år/flerårig) med ett snabbt och kraftigt växtsätt. Rödklöver kan eventuellt ge problem med skörd av huvudgröda under insåningsåret. Pålroten kan även lätt angripas av fusariumrotröta, vilket påverkar dess härdighet framför allt vid år 2-3. Rödklöverandelen minskar generellt med ökad vallålder, efter 2-3 år är den ofta borta.

Som ettårig mellangröda är risken liten att få problem med fusariumrotröta, eftersom den problematiken uppstår vid ökad vallålder. Men där klöver odlas ker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden. Det finns därför risk att uppföröka betcystnematod. Rödklöver bör därför inte odlas oftare än vart femte år.

Odling av rödklöver

 • Rödklöver föredrar jord med ett pH mellan 6,0-7,2.
 • Etablering kan ske i samband med sådd eller bredspridning i växande gröda.
 • Såtidpunkt kan justeras för att inte låta grödan konkurrera för kraftigt tillsammans med huvudgrödan.
 • Rödklöver rekommenderas ej till vårsådd gröda då rödklövern riskerar att konkurrera ut huvudgrödan.
 • Rödklöver ställer inte stora krav på jordmånen men undvik de torraste odlingslägena. Det är viktigt med en bra vattenförsörjning när blomningen börjar.
 • Du ska inte ogräsharva innan insådd av rödklöver. Harvningen torkar ut jordytan och ger en sämre etablering av klövern.

Odingsvägledning för rödklöver

Sveriges Frö- och Odlingsväxtodlare har en odlingsvägledning för rödklöver med allt du behöver veta och tänka på!

Publicerad den

8 råd vid grovfoderbrist

Grovfoder och traktor

Låg vallskörd kan göra att tillgången av grovfoder blir begränsad delar av, eller under hela, året. År då det är osäkert om grovfodret kommer att räcka till är det viktigt att jobba förebyggande. Detta kan vara genom god och noggrann ensilering, men även via åtgärder som att ge extra kraftfoder. Här får du tips och råd vid grovfoderbrist.

 1. Börja åtgärda foderstaten i tid

  Under kommande säsong kommer vi att se många olika strategier och foderstatslösningar för att grovfodret ska räcka. Tänk på att ju jämnare kvalitet på foderstaten du kan hålla över tid, desto högre produktion/tillväxt kan uppnås.

  Balansera, fördela och följ uppsatt strategi för den fodervolym du har till dina djur. Vänj djuren långsamt vid den nya utfodringsstrategin och undvik i möjligaste mån hastiga förändringar. Ett jämnt foderintag såväl under dygnet som från dag till dag med en stabil koncentrationsgrad minskar risken för utfodringsrelaterade problem som tex. acidos.

 2. Analysera de olika partierna med grovfoder
  Att välja rätt parti till rätt djurgrupp ger möjlighet att maximera utnyttjandet av just det fodrets potential.

  Att veta vilken kvalitet som utfodras på grovfodret gör valet av kraftfoder enklare. Var lite extra uppmärksam på nitrat i grovfodret i år.

  Här hittar du grovfoderanalyser för nöt!

 3. Dikor med begränsat antal ätplatser, kanske enbart utfodring i foderhäck.
  Försök fördela kraftfodret på ett par utfodringstillfällen per dag. Ge gärna grovfodret först och vänta sedan en stund innan du fyller på med kraftfodret.

  Gör det bästa av situationen för att alla ska äta lika delar kraftfoder och grovfoder som planerat.

 4. Ungdjur med mestadels halm
  Om dina djur utfodras med en stor andel halm är det stor fördel om du kan mixa in kraftfoder tillsammans med halmen.

  Det gör totalmixen smakligare och ts-intaget högre. Därmed kan djuren fortsatt växa utan att tappa tillväxttakt. Melass är även bra att hälla över för att öka smaklighet och energitillförsel.

 5. Släng inget grovfoder i onödan.
  Använd ett ensileringsmedel som SiloSolve för att minimera dina förluster. SiloSolve FC har en väldigt snabb process och ger ett lagringsstabilt ensilage efter bara ett par dagars ensilering vilket är bra om du behöver öppna silon snabbt efter inläggning.

  Vid varm väderlek tar fodret snabbare värme på foderbordet och förlorar då näring. Använd ett kemiskt ensileringsmedel som FreshFoss för att hålla grovfodret stabilt även vid utfodring sommartid.

 6. Använda foderbord?
  Har du mjölkkor och ger mycket kraftfoder i dina automater? Fundera på om det finns möjlighet att lägga mer foder på foderbordet för att jämna ut koncentrationsgraden på foderintaget och vommens pH över dygnet?

  Kraftfoderstationerna kan begränsa foderintaget dels genom konkurrens från andra djur men även tidsmässigt. Hur mycket kraftfoder har du möjlighet att utfodra i dina kraftfoderstationer?

 7. Ha lite extra koll på ts-intaget
  För att spara på grovfodret kan mängden på foderbordet behöva begränsas så de inte har fri tillgång över hela dygnet.

  Produktion/tillväxt går ofta bibehållas med hjälp av högre kraftfodergivor. Det är dock extra viktigt att  försöka uppskatta hur mycket de faktiskt äter när grovfodret inte serveras i fri tillgång.

 8. Stötta vommen

  Begränsa mängden stärkelse vid ökade kraftfodergivor. T.ex. genom att använda våra Rosa-foder. Mixa in vomskyddat fett som tillför mycket energi utan att belasta de fibernedbrytande mikroberna.

  Tillsätt vatten i mix om kraftfoder blandas in för att minska risken för sortering. Stötta gärna vomfunktionen extra med att tillsätta levande jäst eller vombuffer för att minimera pH-svängningar.

Allmänna råd

 • Ha helt enkelt lite extra koll när grovfodret ska begränsas. Daglig allmänstatus, vomfyllnad, idissling, brunster, hårrem, träckkonsistens, hälta, klövar är några exempel på vad som kan vara värt att ha ett extra vaksamt öga på.
 • Idisslingstiden kan gå ner så länge som kon verkar må bra och fungera väl. Försök har visat att vommens pH kan behållas trots en minskad idisslingstid.
Liggande kor

Praktiska råd för foderval utifrån din situation

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Grovfoderkvaliteten avgörande för får

Får som äter grovfoder

Grovfodret är basen

Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i.

Skördetidpunkt, vallfröblandning och gödsling är några av de viktigaste faktorerna för att påverka den näringsmässiga kvaliteten i grovfodret.

Högt näringsinnehåll ger högre konsumtion hos djuren. Även ts-halten i grovfodret kan påverka hur mycket de orkar äta. Mycket blöta eller mycket torra grovfoder sänker konsumtionen av fodret. Optimalt intervall är mellan 35-45% torrsubstans.

Grovfoder

Vid bra vallfoderkvalitet kan lamm äta ca 1,3 % NDF av kroppsvikten och digivande tackor kan äta upp mot 1,6-1,8 % NDF av kroppsvikten.

I tabell 1 finns en översiktlig rekommendation för grovfodrets näringsmässiga kvalitet till olika djurkategorier.

Skördas 1:a skörden relativt tidigt kan man istället vänta lite längre med 2:a skörden för att på så sätt få till två olika kvaliteter som passar djur i olika stadier. Var noggrann med att märka upp balarna och ta en analys på det skördade fodret så att du kan komplettera med rätt sort och mängd kraftfoder.

Tabell 1 - Rekommenderade näringsvärden för grovfoder till tackor och lamm

Loading..........

The Data is Not Available

Energi mäts i MJ/kg ts. Råprotein och fiber mäts i g/kg ts.

Får som äter grovfoder

Tolka din näringsanalys för får

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för får. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

3 trender vi ser i årets grovfoder

Flicka och häst

Vilket näringsvärde ett grovfoder får avgörs av flera olika faktorer som bland annat väder, gödsling och skördetidpunkt. Vi tar ett snack med Kerstin Bagge från Svenska Foder om årets grovfoder. Hon menar att det går att se säsongsbetonade trender i årets grovfoderanalys.   

Årets grovfoder

Trend 1: Bättre andra- och tredjeskörd

Genom åren har det varit standard att den första skörden gett den största volymen och bästa grovfodret men det verkar som trenden har ändrat sig de senaste åren. Kerstin Bagge menar att många av hennes kunder har fått en mycket bättre andra- eller tredjeskörd än den första skörden i år, både när det gäller volym och näringsinnehåll.

– Det har varit en liknande trend de senaste två åren, speciellt i de södra delarna av Sverige. Jag tror att det bland annat beror på hur vädret utvecklats de senaste åren. Nu är det mycket kallare längre in på våren än vad det var förr i tiden. Det påverkar också grovfodrets näringsvärde, förklarar Kerstin. 

Trend 2: Halm har dålig kvalité

När det kommer till näringsvärdet på grovfodret vill man varken ha det för högt eller för lågt. Kerstin menar att för bra näringsvärden ger problem då man kan behöva kompensera fodergivan med halm och i år är det generellt svårt att hitta halm med bra kvalité på grund av ihållande regnperioder i samband med spannmålsskörden.

Trend 3: Första skörden hade lågt smältbart protein och höga nivåer socker

En annan trend just i år är att förstaskörden generellt har lågt innehåll av smältbart råprotein och höga nivåer av socker. Det tror hon kan bero på den kalla våren. Vid långa dagar och mycket ljus som det är på våren så lagras mycket socker in i grödorna men är det dessutom kallt på nätterna så förbrukas väldigt lite av detta socker utan blir istället kvar i gräset.

– Det som kan ha påverkat proteininnehållet är att man väntat för länge med att skörda eftersom våren var så torr och gräset växte mindre än normalt. När gräset gått upp i ax ska man skörda och väntar man så sjunker proteininnehållet för varje dag. Många har väntat för att få större volym grovfoder men då har man också fått längre proteininnehåll, förklarar Kerstin. En kall och torr vår gör också att grödorna inte får tag på kväve på samma sätt och därför bildas mindre protein i växten.

Ljus häst som äter hö.

Vet du vad ditt grovfoder innehåller?

När det kommer till att bygga en foderstat är det väldigt viktigt att veta vad grovfodret innehållet. Därför förespråkar Kerstin alltid att ta en grovfoderanalys.

– Jag hör många som säger att de köper sitt grovfoder av samma bonde och att det alltid är samma näringsvärde men det kan man aldrig veta. Man kan inte med blotta ögat se grovfodrets näringsvärde. Med ögat och näsan kan man till viss del avgöra hygien kvalitén genom att lukta och titta  på fodret, men man kan aldrig veta hur högt eller lågt näringsvärde det har, förklarar hon.

För att få en rättvis och genomsnittlig bild över grovfodrets kvalité rekommenderas att samla ihop prov från flera balar.

– Det bästa är om bonden efter man slagit höet går diagonalt över fältet och samlar ihop ett representativt prov från hela skörden. Sen klipps provet ner och skickas in till labbet. Har bonden inte den möjligheten är det en fördel att ta prov från flera balar. Har man ingen möjlighet att sticka in ett spjut i balarna och ta prov den vägen är mitt tips att ta ett prov från den öppnade balen och lägga det i frysen. Ta sedan ytterligare prov från de nästkommande tre eller fyra balarna som öppnas och förvara det i frysen. När du har prov från flera balar skickar du in det för analys, förklarar Kerstin.

Så kompenserar du grovfodret

Om grovfodret har låg nivå av smältbart protein kan det behöva kompenseras med något typ av kraftfoder.

Om man har ett grovfoder med högt sockerinnehåll är det viktigt att ge ett kraftfoder med låg nivå av socker och stärkelse.

Det viktiga mineralfodret

När det kommer till mineralfodret är det också viktigt att gå igenom grovfoderanalysen och fodra med ett mineralfoder som täcker upp för de brister som grovfodret har.

– I Sverige har vi exempelvis selenbrist i jorden och importerat kraft- och mineralfoder har oftast inte tagit höjd för det, förklarar Kerstin.

Grovfoder

Analyspaket för häst

Hästar är gräsätare och större delen, om inte hela deras foderranson, bör bestå av ett bra grovfoder. För att veta hur mycket foder din häst behöver, behöver du göra en grovfoderanalys. 

Publicerad den

Mögelanalys ett viktigt redskap

Mögelprov på petriskål undersöks med ett mikroskop.

Eftersom svamp och bakterier är naturligt förekommande i vår natur sker det snabbt tillväxt då fukt, värme, syre och lämpligt växtmaterial finns tillgängligt. En del svampar bildas direkt på fältet ex Cladosporium och Alternaria, dessa har förmågan att bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna, andra växer till i lagrad spannmål och bildar där mögelgifter.

Sporerna av många fältsvampar är grå eller mörkfärgade och kan ofta tydligt ses på hela växten, säger Ulf Thorpert, Laboratoriechef på Optilab. Har man misstanke om nedsatt kvalitet skall man vara noga med att alltid använda munskydd vid hantering av materialet för att minska risken att få sporer i lungorna.

Ulf Thorpert
Laboratoriechef Optilab

Därför ska du göra en mögelanalys

Spannmål är ett levande material och många lantbrukare ser varan som stabil och leveransklar även om den legat still i lager många månader. Det är dock inte så enkelt, utan alla spannmålslager måste ständigt kontrolleras och ser man några tecken på temperaturstegring, lukter eller liknande skall varan köras runt, vattenhalten kontrolleras och vid avvikande lukt bör en hygienanalys tas.

I slutet av skördeperioden då väderläget oftast är ostadigare ökar den relativa fuktigheten och havren får då en mörkare beläggning som består av sotsvampar. Dessa sotsvampar domineras av svampsläktet ”Cladosporium” vilken är en mögelsvamp som sätter sig utanpå havreskalet och ger en grå till svart färgning av kärnorna.

Grovfoder och strömaterial

När det gäller hästar är ofta strömaterialet en dold risk som sällan kollas upp och i halm kan det förekomma en viss insådd vilket kan leda till fuktigare partier i halmen eftersom det gröna materialet är mer svårtorkat. Det finns en stor risk att det bildas mögelhärdar i dessa partier som sedan sprider ut sig.

– Man skall även kontrollera om vissa delar av halmbalen har partier som är hårt sammanklistrade, säger Ulf. Detta kan i så fall bero på mögeltillväxt, som i sin tur beror på att växterna varit alltför fuktiga vid pressningen. Oftast kan man se en viss vit/vitrosa färgning och även en mögellukt men inte alltid. Det finns partier som ser fina ut, utan lukt, men som ändå är hygieniskt dåliga. Allt beror på vilka mögelarter som förekommer.

På SVA:s hemsida kan du läsa mer om mögelsvampar och mykotoxiner.

Lagra grovfoder på bästa sätt

Lagra inplastade balar 
 • Förvara på torr och jämn mark med bra dränering. Vi vill undvika stenar och växtlighet som potentiellt kan punktera balarna.
 • För att skydda balarna mot fåglar kan du använda nät eller presenning.
 • Tänk på att inspektera balarna då och då. Undersök om om det finns hål och laga dem direkt.

Tips! Märk dina lagade balar och använd dem först, för att undvika att de blir sittandes. Men kontrollera grovfodret noga.

Lagra hö

Det viktigaste när det gäller hö är att det ska hållas torrt. Om höet blir fuktigt av exempelvis regnvatten eller fuktig luft, kan mögelsvampar börja växa. Hö bör förvaras på en isolerad höskulle eller liknande.

Källa: Agria

Risker med att inte göra en mögelanalys

Vad finns det för risker med att inte göra en mögelanalys?

 • Sporer från mögelsvamparna kan ge problem med inflammatoriska luftvägssjukdomar, med nedsatt prestation och långvarig hosta som följd. Denna risk är stor eftersom många djur ofta bökar och äter ströet.

 • Även skötare kan få problem av att hantera foder och strö med dålig hygienisk kvalitet. En mycket dammig miljö med stor mängd mögelsporer kan utveckla den kroniska lungsjukdomen allergisk alveolit (tröskdammlunga). Många av mögelsvamparna kan även bilda mögelgifter som kan påverka immunförsvar och fertilitet.

 • Ett av de mest kritiska lagringsmögel Optilab analyserar är Aspergillus Fumigatus. Denna art växer även vid 37°C, så om djur eller människor får i sig sporer av denna svamp kan den växa inuti kroppen. Har du nedsatt immunförsvar eller allergiska problem kan du bli drabbad av Aspergillos, som är ett allvarligt sjuktillstånd med inflammation i lungor, näsa och hörselgång. När det gäller lungproblem just hos lantbrukare är det ofta denna svamp som är orsaken.

” Partier som är hygieniskt nedklassade skall alltid kasseras och aldrig användas som foder eller strömedel. “

Att tänka på vid provtagning

Vid hantering och uttagning av prov för hygienanalys är det viktigt att noggrant rengöra händer och utrustning innan prov tas ut. Diska och tvätta med tvållösning och skölj därefter väl och låt lufttorka.

Svampen har en förmåga att bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna. Sporerna är grå eller mörkfärgade och kan ofta tydligt ses på hela växten. Har man misstanke om nedsatt kvalitet skall man vara noga med att alltid använda munskydd vid hantering av materialet för att minska risken att få sporer i lungorna.

Här kan du läsa om hur du kan erbjuda säkert foder till dina djur.

Liknande inlägg

Rengöra silos – en checklista

Temperatursvängningar och årstidsvariationer är utmanande när det kommer till silohygien. Under långa regnvädersperioder finns det fara för fuktinslag i silon. Höga dagstemperaturer och relativt kalla nätter innebär att siloväggarna och fodret närmst väggen värms upp under dagen.

Penicilliumsvamp i petriskålar

Penicilliumsvamp – en risk vid dåligt rengjord silo

Emellanåt ser vi på Optilab kundprover för hygienkontroll som till största delen består av svampen Penicillium. Denna svamp är vanlig när kontaminering från dåligt rengjorda lagerutrymmen skett. Det kan vara väggar och golv i planlager eller hängningar av gammal vara på siloväggar.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Fått din grovfoderanalys? Så tolkar du den!

grovfoderprov

Svaret på din grovfoderanalys har anlänt! Men vad är nu detta? Torrsubstans, råprotein, omsättbar energi? Vad betyder det och hur vet man vilka värden som är bra eller inte? Det kan vara rätt förvirrande, speciellt om det är första gången man får en grovfoderanalysrapport. Men som tur har vi satt ihop allt du behöver veta!

Tolka din grovfoderanalys för häst

Vilka värden är optimala för just din häst?

Tänk på att analysen guidar dig att till en optimal foderstat för just din häst och hjälper dig även att välja eventuellt kompletterande kraftfoder eller mineralfoder.

Galopperande hästar

Tolka din grovfoderanalys för nöt

Vi har valt att ha med torrsubstans, omsättbar energi, smältbarhet, råprotein, AAT, PBV, NDF, iNDF, socker och aska i våra näringspaket för nöt.

Liggande kor

Tolka din grovfoderanalys för får

Vi har valt att ha med torrsubstans, omsättbar energi, råprotein, AAT, PBV, NDF, socker och aska i våra näringspaket för får.

Fårflock på äng

Du kanske också vill läsa

Ljus häst som äter hö.

Därför ska du göra en grovfoderanalys

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen. Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel...

Hö, hösilage och ensilage - vad är bäst för hästen?

Vilka är de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage – och vad är bäst för hästen?

Publicerad den

Så tar du ett grovfoderprov

Grovfoder

Grovfoderprovet är en viktig del av analysen. Analysen utförs på det prov du skickar in och om inte det provet är representativt för det parti foder du vill fodra med är inte analysen det heller.

Provhantering

Tänk på detta vid hantering av provet:

 • När provet är uttaget kan du med fördel klippa det till korta bitar och skicka cirka två liter för analys. 
 • Förvara och skicka provet i en ren, väl försluten plastpåse, annars kan vattenhalten i provet förändras.
 • Undvik att sända prov före helger då det kan bli liggande på posten någonstans och försämras.
 • Prov som ska analyseras enbart med avseende på näringsinnehåll kan frysas innan de skickas, men frys inte prov som ska analyseras för hygienisk kvalitet.
 • Provet ska märkas med den kod du fick i samband med beställningen. Den talar om för oss vilka analyser vi ska göra och vilket djurslag analysen ska vara anpassad för. Det är också viktigt att provtypen (hö, ensilage, hösilage eller grönmassa) stämmer överens för provet och beställningen.

Vanliga misstag

 • Ett vanligt misstag är att bara ta ett prov från en bal. Då är risken att man missar variationen i partiet. Det är alltid bättre att plocka ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov än att ta ut ett stort prov från samma ställe på en bal.
 • Ett annat vanligt fel är att skaka höet innan det läggs i påsen eller att dra ut strån från en höbal som inte öppnats ordentligt. Det mesta av näringen finns i bladen. Om du skakar eller drar bort dem innan du skickar in provet så analyserar vi mest stjälk. Det är troligt att analysen då visar på ett sämre näringsvärde än vad det egentligen är i ditt foder.

Tänk på att provet ska vara representativt av foderpartiet! Plocka därför ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov.

Följande rutiner rekommenderas:

Löst hö på en skulle

 • Provtas enklast med en höborr.
 • Ta ut prover på flera ställen på skullen.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hö i småbalar

 • Öppna flera småbalar, minst fem stycken och ta några nävar hö ur var och en. Se till att blad, stjälk och fröställningar kommer med i samma förhållande som de ingår i partiet som helhet.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Vid egen höskörd

 • Ta provet i samband med skörd. Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngen på olika djup eller ta ett par representativa prover ur varje balvagn eller kärra.
 • Slå ihop proverna i en luftig påse (t ex en potatissäck) och låt torka färdigt på skullen innan provet skickas för analys.
 • Det går även att skicka in provet som grönmassa d.v.s. utan att torka det först på höskullen. Blanda då innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hösilage/ensilage i storbal

 • Det är enklast att använda en ensilage- eller höborr. Se hur du använder en borr i videon nedanför!
 • Ta prover ur minst tre storbalar och klistra ihop hålen väl efter provtagning med särskild ensilagetejp (inte silvertejp!). Har man inte tillgång till borr kan man rulla upp balarna och skära ut prover på flera ställen.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
 • Förvara provet svalt eller fryst tills du skickar det för analys.
 • Ett annat sätt är att ta ut prov från de första balarna som öppnas och förvara proven i frysen tills minst tre balar öppnats och provtagits. Ett samlingsprov skickas sedan för analys.

Vid egen hösilage/ensilageskörd

 • Ta provet från fältet i samband med skörd innan pressning och plastning sker.
 • Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngarna på olika djup.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
 • Förvara provet svalt eller fryst tills det skickas för analys. Skicka helst i början av veckan så det är så oförstört som möjligt när det når laboratoriet.
 • Ett gräsprov som varken är färdigtorkat eller inplastat kallas grönmassa och dessa prov är känsliga för värme. Det är extra viktigt att ett sådant prov hålls svalt innan analys för att inte näringsinnehållet ska påverkas. (Källa: Hästsverige)
COLOURBOX34157040

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.