Publicerad den

Så analyseras ditt grovfoder

Grovfoderanalys - hur går det till?

Hur går det egentligen till när ditt grovfoderprov analyseras för näringsvärden?

Efter att du har tagit ut ditt prov, skickar du det till oss. På labbet registreras provet och laboranten packar upp ditt paket och gör iordning det för att torkas i ett värmeskåp under natten.

Nästa dag mals grovfodret ner till ett fint pulver och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Vi får fram näringsvärden som socker, energi, protein och NDF.

Resultatet får du sedan direkt till din mejl!

→ Se videon nedanför för att se hela processen!

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så väljer du rätt ensileringsmedel

Grovfodret är grunden. Med en hög kvalitet på grovfodret ökar man smakligheten och kan minska på mängden kraftfoder till sina djur. Men för att uppnå detta måste man ensilera på ett bra sätt.

Det finns så många parametrar att ta hänsyn till för att uppnå ett bra grovfoder. Mycket kan gå fel: och man märker det direkt i sin produktion och sin besättning. Det kan handla om minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt och hälso- och fertilitetsstörningar. Dessutom kan du behöva kassera dåligt ensilage, för att du inte lyckats med ensileringen.

Helhetsgrepp på grovfoderproduktionen

Allt det här kostar pengar. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på sin grovfoderproduktion. Alla delar hänger ihop. Rätt vallfröblandning, som passar i din produktion, och därefter rätt insatser, vid rätt tidpunkt och slutligen en välkomponerad ensileringsprocess.

För att uppnå en bra ensileringsprocess måste man skapa rätt förutsättningar genom hur man hanterar sin grönmassa. Den gamla devisen hacka, packa, täck tillsammans med noggrannhet gäller fortfarande för bäst resultat.

Genom att hantera grönmassan på rätt sätt kan du säkerställa ett högkvalitativt ensilage.

Kritiska punkter vid ensilering

För att optimera sin hantering och säkerställa ett riktigt högkvalitativt ensilage, behövs ett noggrant utvalt ensileringsmedel. Kritiska punkter vid ensilering handlar ofta om att:

   • Minska näringsförluster
   • Förebygga hygieniskt dåligt foder
   • Minimera svinn av foder
   • Kunna öppna silon tidigt
   • Hålla silon stabil efter öppning

Det man vill framför allt vill undvika är varmgång och klostridier. Vid varmgång växer jäst och mögel. Jäst växer främst i syrerika miljöer, men kan även växa i i syrefattiga miljöer, men kan motverkas med låga pH-värden.

Mögelsvamparna trivs endast i en syrerik miljö. När de har tillgång till syre bryter mögelsvamparna ned mjölksyran – vilket i sin tur leder till att pH-värdet stiger. Man vill alltså kontrollera de båda, eftersom de gärna hjälper varandra och snabbt kan försämra grovfoderkvaliteten.

Blanda inte!

Du vill aldrig blanda olika ensileringsmedel. Kemiska fällningar kan ske om två kemiska tillsatsmedel blandas, vilket täpper igen pump och munstycken.

Bakterierna i ett biologiskt tillsatsmedel dör snabbt om det blandas med ett kemiskt ensilagemedel.

Var försiktig vid hantering av ensilagemedel!

COLOURBOX39436385

Hög ts-halt motverkar klostridier

Klostridier finns i jord, gödsel, gammalt växtmaterial och ensilage. De växer till sig i syrefri miljö vid ”höga” pH-värden. Klostridierna bryter ner socker, proteiner och mjölksyra och producerar istället smörsyra och ammoniak.

Undvik att få in klostridier i silon genom att:

   • Tänka på vilka gödslingsrutiner och stubbhöjd man har.
   • Hålla maskiner och silos rena.

Har man trots allt fått in klostridier i sitt ensilage motverkar man det bäst genom att ha en hög ts-halt, lågt pH och tillsatsmedel.

Lägre insatskostnad och bättre effekt

För att undvika problem handlar det om att ha ett ensileringsmedel som gör jobbet. Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Olika typer av ensileringsmedel

Tillsatsmedel är inte alltid nödvändigt, men bidrar till en smidigare och ofta bättre ensileringsprocess. 

Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Det finns ett flertal olika tillsatsmedel, som alla är anpassade till olika typer av problem.

Biologiska ensileringsmedel

 • Biologiska ensileringsmedel är verksamma genom att tillföra mjölksyrabakterier som effektivt sänker pH-nivåerna.
 • En del innehåller även enzymer vars jobb är att frisätta socker från grödans fiber.
 • Ibland kombineras de med kemikalier. Biologiska ensileringsmedel hämmar tillväxten av jäst när silon öppnas och begränsar varmgång vid uttag.

SiloSolve är ett exempel på ett biologiskt ensileringsmedel.

Kemiska ensileringsmedel

 • Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv.
 • Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier.
 • Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

Välj ensileringsmedel efter problem

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Vallartskola – Rödklöver

Rödklöver är en mycket vanlig vallart som ger grovfodret extra protein. Här lär vi oss mer om en av Sveriges vanligaste vallgrödor – rödklövern!

Fakta om rödklöver

 • Rödklöver är en flerårig ärtväxt och blommar hela sommaren och långt in på hösten.
 • Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit.
 • Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform och fyra typer brukar urskiljas: amerikansk rödklöver och foderrödklöver som är införda vallväxter, strandrödklöver, samt ängsrödklöver. Ängsrödklövern är den vanliga rödklövern som man ofta ser i betesmarker och vägkanter.
Blooming clover field with a blue background.

Rödklöver som vallgröda

Rödklövern har en djupgående pålrot som ger en hög toktålighet men ökad känslighet för nedtrampning. 

Det finns två sorttyper av rödklöver: Kromosomfördubblade tetraploida (4n) och diploida (2n). De tetraploida sorterna har en något högre ts-skörd men är också svårare att producera frö av. Man får normalt högre pris vid fröodling av tetraploida sorter jämfört med diploida sorter.

Tidiga, medelsena och sena sorter

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter.

 • Tidiga sorter har en tidig blomning, bäst återväxtförmåga men sämre uthållighet.
 • Senare sorter har en senare blomning, en större första skörd, sämre återväxtförmåga men å andra sidan bättre uthållighet.
 • Senare sorter är lämpliga för norra Svealand och Norrland, medan de tidiga sorterna passar för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem. Rödklöver samlar mycket kväve och är en bra förfrukt till spannmål.

Klövertrötthet

Uttrycket “klövertrötthet” innebär att lantbrukaren har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Oftast är rotröta den främsta anledningen till att rödklövern försvinner.

En sund växtföljd och tidigare avslagning på hösten är två sätt att motverka rotröta. Då har plantan fortfarande tillräckligt med inlagrade kolhydrater inför vintern.

Rödklöver_COLOURBOX_14574509

Rödklöver som mellangröda

Som mellangröda är rödklöver kvävefixerande (2år/flerårig) med ett snabbt och kraftigt växtsätt. Rödklöver kan eventuellt ge problem med skörd av huvudgröda under insåningsåret. Pålroten kan även lätt angripas av fusariumrotröta, vilket påverkar dess härdighet framför allt vid år 2-3. Rödklöverandelen minskar generellt med ökad vallålder, efter 2-3 år är den ofta borta.

Som ettårig mellangröda är risken liten att få problem med fusariumrotröta, eftersom den problematiken uppstår vid ökad vallålder. Men där klöver odlas ker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden. Det finns därför risk att uppföröka betcystnematod. Rödklöver bör därför inte odlas oftare än vart femte år.

Odling av rödklöver

 • Rödklöver föredrar jord med ett pH mellan 6,0-7,2.
 • Etablering kan ske i samband med sådd eller bredspridning i växande gröda.
 • Såtidpunkt kan justeras för att inte låta grödan konkurrera för kraftigt tillsammans med huvudgrödan.
 • Rödklöver rekommenderas ej till vårsådd gröda då rödklövern riskerar att konkurrera ut huvudgrödan.
 • Rödklöver ställer inte stora krav på jordmånen men undvik de torraste odlingslägena. Det är viktigt med en bra vattenförsörjning när blomningen börjar.
 • Du ska inte ogräsharva innan insådd av rödklöver. Harvningen torkar ut jordytan och ger en sämre etablering av klövern.

Odingsvägledning för rödklöver

Sveriges Frö- och Odlingsväxtodlare har en odlingsvägledning för rödklöver med allt du behöver veta och tänka på!

Publicerad den

8 råd vid grovfoderbrist

Grovfoder och traktor

Låg vallskörd kan göra att tillgången av grovfoder blir begränsad delar av, eller under hela, året. År då det är osäkert om grovfodret kommer att räcka till är det viktigt att jobba förebyggande. Detta kan vara genom god och noggrann ensilering, men även via åtgärder som att ge extra kraftfoder. Här får du tips och råd vid grovfoderbrist.

 1. Börja åtgärda foderstaten i tid

  Under kommande säsong kommer vi att se många olika strategier och foderstatslösningar för att grovfodret ska räcka. Tänk på att ju jämnare kvalitet på foderstaten du kan hålla över tid, desto högre produktion/tillväxt kan uppnås.

  Balansera, fördela och följ uppsatt strategi för den fodervolym du har till dina djur. Vänj djuren långsamt vid den nya utfodringsstrategin och undvik i möjligaste mån hastiga förändringar. Ett jämnt foderintag såväl under dygnet som från dag till dag med en stabil koncentrationsgrad minskar risken för utfodringsrelaterade problem som tex. acidos.

 2. Analysera de olika partierna med grovfoder
  Att välja rätt parti till rätt djurgrupp ger möjlighet att maximera utnyttjandet av just det fodrets potential.

  Att veta vilken kvalitet som utfodras på grovfodret gör valet av kraftfoder enklare. Var lite extra uppmärksam på nitrat i grovfodret i år.

  Här hittar du grovfoderanalyser för nöt!

 3. Dikor med begränsat antal ätplatser, kanske enbart utfodring i foderhäck.
  Försök fördela kraftfodret på ett par utfodringstillfällen per dag. Ge gärna grovfodret först och vänta sedan en stund innan du fyller på med kraftfodret.

  Gör det bästa av situationen för att alla ska äta lika delar kraftfoder och grovfoder som planerat.

 4. Ungdjur med mestadels halm
  Om dina djur utfodras med en stor andel halm är det stor fördel om du kan mixa in kraftfoder tillsammans med halmen.

  Det gör totalmixen smakligare och ts-intaget högre. Därmed kan djuren fortsatt växa utan att tappa tillväxttakt. Melass är även bra att hälla över för att öka smaklighet och energitillförsel.

 5. Släng inget grovfoder i onödan.
  Använd ett ensileringsmedel som SiloSolve för att minimera dina förluster. SiloSolve FC har en väldigt snabb process och ger ett lagringsstabilt ensilage efter bara ett par dagars ensilering vilket är bra om du behöver öppna silon snabbt efter inläggning.

  Vid varm väderlek tar fodret snabbare värme på foderbordet och förlorar då näring. Använd ett kemiskt ensileringsmedel som FreshFoss för att hålla grovfodret stabilt även vid utfodring sommartid.

 6. Använda foderbord?
  Har du mjölkkor och ger mycket kraftfoder i dina automater? Fundera på om det finns möjlighet att lägga mer foder på foderbordet för att jämna ut koncentrationsgraden på foderintaget och vommens pH över dygnet?

  Kraftfoderstationerna kan begränsa foderintaget dels genom konkurrens från andra djur men även tidsmässigt. Hur mycket kraftfoder har du möjlighet att utfodra i dina kraftfoderstationer?

 7. Ha lite extra koll på ts-intaget
  För att spara på grovfodret kan mängden på foderbordet behöva begränsas så de inte har fri tillgång över hela dygnet.

  Produktion/tillväxt går ofta bibehållas med hjälp av högre kraftfodergivor. Det är dock extra viktigt att  försöka uppskatta hur mycket de faktiskt äter när grovfodret inte serveras i fri tillgång.

 8. Stötta vommen

  Begränsa mängden stärkelse vid ökade kraftfodergivor. T.ex. genom att använda våra Rosa-foder. Mixa in vomskyddat fett som tillför mycket energi utan att belasta de fibernedbrytande mikroberna.

  Tillsätt vatten i mix om kraftfoder blandas in för att minska risken för sortering. Stötta gärna vomfunktionen extra med att tillsätta levande jäst eller vombuffer för att minimera pH-svängningar.

Allmänna råd

 • Ha helt enkelt lite extra koll när grovfodret ska begränsas. Daglig allmänstatus, vomfyllnad, idissling, brunster, hårrem, träckkonsistens, hälta, klövar är några exempel på vad som kan vara värt att ha ett extra vaksamt öga på.
 • Idisslingstiden kan gå ner så länge som kon verkar må bra och fungera väl. Försök har visat att vommens pH kan behållas trots en minskad idisslingstid.
Liggande kor

Praktiska råd för foderval utifrån din situation

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Vi söker säsongspersonal!

Optilab personal

Vi söker nu säsongspersonal till sommaren och hösten! Spännande och utvecklande uppgifter på antingen grovfoderlab (sommaren) eller spannmålslab (hösten). Mer information om både rollerna hittar du nedanför.

IMG_4344

Laboratoriebiträde | Grovfoderlab

Period 

Under perioden 2024-06-10 till ca 2024-09-27 söker Optilab en medarbetare till grovfoderavdelningen.

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar kundkontakter via telefon, prov och analysregistrering, provberedning, torrsubstans, NIR-analyser som ex protein, energi, socker, fiber, aska mm. Beroende på arbetsbelastning kan även arbete på de övriga avdelningarna förekomma.

Erfarenhet

Vi söker dig som har erfarenhet från hästskötsel och/eller grundläggande lantbruk eller laboratorieutbildning. Även erfarenhet från annat laboratoriearbete är meriterande. Personen skall ha möjlighet att jobba hela perioden.

Intresserad?

Din ansökan vill vi ha senast den 31 maj till Theresa Viebke på therese.viebke@svenskaoptilab.se eller 0510-54 53 94

IMG_4423

Laboratoriebiträde | Spannmålslab

Spannmålslab

Inför årets spannmålssäsong söker vi extrapersonal till Optilab (en del av Svenska Foder-koncernen) i Lidköping. Vi behöver förstärka personalstyrkan med ca 14 personer under skördesäsongen. Bli en i vårt gäng under några intensiva veckor!

Period 

Gäller ca v. 32 – 38. Lön enligt avtal. Arbetet sker i tvåskift, och även lördag eller söndag, varje vecka.

Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar betalningsgrundande analyser av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Arbetsuppgifterna innebär att du står och går större delen av arbetsdagen.

Erfarenhet

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av laboratoriearbete.

Intresserad?

Din ansökan vill vi ha senast den 31 maj via brev eller e-post till Helena Lundgren, Optilab, Box 673, 531 16 Lidköping eller till helena.lundgren@svenskaoptilab.se.

Om oss

Vi är ett laboratorium för lantbruksbranschen och är belägna i Lidköping. Optilab är en del av Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. Det innebär att vi har ett stort kontaktnät och en stabil grund. 

Vi har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Vi utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelningar och privatpersoner.

Bli en del av oss!